DONATEURWORD LID
#

De 5 Spitspunten

1. Het Deense model: dáár helpen. Via Jumelage.

Nederland wordt te vol. De grote stroom immigranten zorgt voor hoge druk op onze samenleving. De opvang van deze immigranten gaat ten koste van onze eigen inwoners, denk bijvoorbeeld aan het enorme huizentekort! Daarbij kost het de samenleving ongelooflijk veel geld om deze mensen hier op te vangen. De stroom is eindeloos. Wat is eigenlijk het doel daarvan?

OPRECHT wil graag hulp bieden, daar waar de migranten vandaan komen. Door het opzetten van een systeem van jumelage/partnerlanden, zijn we in staat om doelgerichte hulp te bieden daar waar het nodig is. Deze hulp kan op verschillende gebieden plaatsvinden, zoals het delen van kennis, of het helpen bij geboortebeperking. Hierdoor zal het aantal migranten afnemen.

Wij zijn van mening dat Nederland maximaal 18 miljoen mensen kan huisvesten, om het leefbaar te houden voor iedereen. We willen een stop op het opnemen van talloze immigranten en alleen nog echte oorlogsvluchtelingen toelaten, ca 2500 per jaar.

2. ‘Hanze 10’ vs EU

De invloed van de EU wordt te groot. Veel mensen pleiten voor een Nexit.

OPRECHT is van mening dat een Nexit op korte termijn niet haalbaar is, kijk maar naar hoe lastig de Brexit gerealiseerd kon worden! Waarbij het Verenigd Koninkrijk zelfs nog haar eigen munt had en een eiland is. Extra moeilijk maakt het dat Nederland een distributie/doorvoerland is. Een Nexit gaat banen kosten.

Daarentegen is de macht van Duitsland en Frankrijk binnen de EU naar ons idee onevenredig groot. Om hier tegenop te kunnen stelt OPRECHT voor een ‘Hanze 10’ te initiëren, een samenwerkingsverband tussen de kleinere EU-lidstaten, zodat zij samen een vuist kunnen maken tegen die twee grootmachten. Wij willen dat elk Duitsland-omringend land een Hanze10 staatssecretaris aanstelt. Zij kunnen met elkaar overleggen en samen optrekken.

We willen op termijn terug naar een soort EEG, waarbij de soevereiniteit van de lidstaten altijd blijft bestaan. Nederland moet geen ‘provincie’ van Europa worden.

3. Veiligheid

Hoe veilig is het in Nederland momenteel? OPRECHT is van mening dat te veel crimineel gedrag te licht wordt bestraft. De wetgevende macht dient dan ook de strafmaat die er is kritisch te bekijken en minimumstraffen in te stellen. De politie moet meer armslag krijgen. De pakkans en het opsporingspercentage moeten omhoog. Ook illegaliteit en cybercriminaliteit moet worden bestraft.

Nieuwe Nederlanders moeten zich aanpassen aan onze levensstijl, democratische waarden en cultuur. We willen geen no-go-areas of beelden zien van politiemensen die vluchten voor een meute relschoppers.

OPRECHT vindt het bedreigen van groepen mensen, zoals ambtenaren in functie of kwetsbare ouderen, absoluut ‘not-done’. Dit moet harder worden aangepakt. Aangiftes bij de politie moeten beter worden opgevolgd, er moet meer toezicht in de openbare ruimte komen. We willen een norm van 1 politieagent op 1000 inwoners, die zichtbaar is op straat: surveilleren dus.

Ons defensiebudget moet naar de 2% NAVO-eis.

4. Corona

Momenteel hebben we te maken met de grootste crisis in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. Er zijn diverse maatregelen genomen om het Corona virus een halt toe te roepen en de zorg te ontlasten. De gevolgen van de maatregelen zijn immens voor bijna alle andere sectoren dan de zorg. Het MKB, Horeca, Evenementensector, Cultuursector etc, hebben allemaal zwaar te lijden. Er komt nog een golf faillissementen aan. OPRECHT wil dat niet.

Daarnaast is er een groot persoonlijk lijden onder de bevolking ontstaan. Veel mensen worden depressief, veel meer kinderen dan normaal zijn mishandeld of misbruikt, de economie raakt steeds verder in het slop. De maatregelen lijken dan ook disproportioneel, dit is wat je vaak ook leest op sociale media. Onze regering lijkt zich niet te interesseren voor de gigantische nevenschade. Ons standpunt is dat niet alles maakbaar is in het leven. Dit overkomt ons, we moeten wel verstandig blijven.

Daarbij is er veel tegenstrijdige informatie m.b.t. het virus en de genomen maatregelen. De effectiviteit daarvan op het indammen van het virus is nooit gemeten. OPRECHT wil zo snel mogelijk een parlementair onderzoek naar alle genomen besluiten gedurende de coronacrisis. Er zijn ongelooflijk veel vragen, waar OPRECHT zo snel mogelijk een antwoord op wil hebben.

Mensen die zich niet willen laten vaccineren moeten nimmer een tweede-rangsburger worden! Wij blijven kritisch. De overheid moet óók gezonder leven bevorderen.

 

5. Nederland in de (nabije) toekomst

Om Nederland ook in 2050 prettig leefbaar te laten zijn, meent OPRECHT dat het belangrijk is om aan de volgende punten aandacht te besteden:

Er moet minder aandacht naar de Randstad en meer naar de leefbaarheid van het platteland. Het Groene Hart mag niet verdwijnen en natuurgebieden moeten beschermd blijven. Er moet kritisch gekeken worden naar de Natura 2000 gebieden.

Het tekort aan woningen kan deels worden opgelost door meer levensfase gericht te bouwen en gebieden goed in te richten. OPRECHT vindt het belangrijk dat Nederlanders vóór gaan bij het krijgen van een woning. Het kan niet meer zo zijn dat kinderen gedwongen tot hun 30e bij hun ouders wonen.

De zorgcapaciteit moet worden verhoogd, onder andere door een flexibele schil te organiseren van reserve-medewerkers. Daarnaast moet de bureaucratie in de zorg verminderd worden, zodat er meer tijd is voor echte zorg. Meer handen aan het bed! De ouderenzorg moet beter worden ingericht met nieuwe initiatieven, waaronder Artificial Intelligence.

Het energievraagstuk moet worden opgelost. Iedereen van het gas af is geen haalbare optie. OPRECHT ziet mogelijkheden in windenergie, wanneer de windmolens op zee worden geplaatst en niet meer op het land. De windmolens zorgen voor te veel overlast voor de omwonenden. Wij willen de mogelijkheden van kernenergie positief bekijken en daarnaast alvast investeren in Thorium.

Nederland moet een autonoom land blijven, onze eigen wetten staan boven die van de EU. Onze eigen kinderen moeten voorrang krijgen op universiteiten t.o.v. studenten uit andere landen van de EU en daarbuiten. Voertaal blijft Nederlands.

OPRECHT is van mening dat door een indexering van de pensioenen, iedereen op 66-jarige leeftijd met pensioen moet kunnen.

Verbetering van het OV is een van onze andere wensen. Ook het platteland moet beter bereikbaar worden met het OV. We willen kijken naar een efficiënter OV in grote binnensteden om het autoverkeer te verminderen. Wij vinden het heel belangrijk dat de reistijd met het OV gelijk of zelfs korter is dan wanneer men de auto pakt.