DONATEURWORD LID
#

Buitenlands beleid & Internationale handel

OPRECHT beschouwt internationale vrije handel als het belangrijkste middel om de Nederlandse welvaart en economie te laten groeien. Tevens denken wij dat vrije internationale handel de sleutel tot succes is voor een vreedzame wereld zonder oorlog. Vanuit dit oogpunt willen wij internationale relaties opbouwen en onderhouden. Handelsembargo’s, boycots en andere import- en exportbeperkingen willen wij zoveel mogelijk vermijden omdat dit vaak een negatieve invloed heeft op onze eigen economie.

OPRECHT wil dat Nederland een neutrale en onafhankelijke positie inneemt op het internationale toneel. Als kleine speler willen wij niet te veel op een buitenlandse grootmacht leunen. Een te grote afhankelijke positie resulteert in een gedicteerd buitenlands beleid, handelsbeperkingen en soms zelfs oorlogen.

Noord-Amerika

Amerika en Canada zijn van oudsher onze internationale partners. Echter, wij vinden dat in de afgelopen decennia te veel van ons buitenland beleid is bepaald door met name Amerika. Hierdoor is Nederland twee decennia lang betrokken geweest bij verschillende oorlogen. Dit is ten koste gegaan van onze welvaart en heeft geleid tot instabiele regio’s rondom Europa. De vluchtelingenstroom is hier eveneens een gevolg van.

Het is onze mening dat Nederland een gebalanceerde economische relatie ten opzichte van verschillende landen dient te onderhouden.

Azië

OPRECHT denkt dat nu in Azië hún Gouden Eeuw is aangebroken en dat wij als land hiervan kunnen profiteren. Door onze handelsrelaties uit te bouwen met opkomende landen in die regio kan Nederland bijdragen en deelnemen in hun groei. Meer dan de helft van de wereldbevolking is aldaar woonachtig en Azië zal in de komende eeuw het belangrijkste epicentrum van de wereld worden. Wij willen daarom aanzienlijk investeren in opkomende Aziatische landen.

China

China is de rijzende wereldmacht die de komende decennia grote invloed zal uitoefenen op het wereldtoneel. Dit land is een belangrijke handelspartner voor Nederland maar wij dienen als land aandacht te hebben voor de groeiende invloed vanuit China. Dit land heeft een technocratisch regime dat haaks staat op wat wij als OPRECHT voor ogen hebben. Op basis van wederzijds respect, maar ook met duidelijk aan te geven wat de Nederlandse grenzen zijn, willen wij handel met China de komende jaren uitbouwen. Wij willen ervoor waken dat bedrijven, intellectueel eigendom en belangrijke infrastructuur in handen komen van China. Onze soevereiniteit mag niet ten koste gaan van onze relatie met hen.

Rusland

Rusland en haar economie zijn weer in opkomst. Het is voor ons duidelijk en begrijpelijk dat zij een belangrijke rol wil spelen in de wereld. OPRECHT vindt dan ook dat de negatieve retoriek over dit land plaats moet maken voor constructieve dialoog. Handel tussen Nederland en Rusland moet weer kunnen floreren, dat is immers in wederzijds belang. We zijn ons ervan bewust dat Rusland een oligarchie is en dat het afwijkt van onze eigen democratische waarden. Echter, wij vinden dat het niet onze rol is om een oligarchie te oordelen. Toegang tot Russische grondstoffen en hun markt en militaire stabiliteit hebben voor ons hoge prioriteit. Een goede relatie met Rusland zorgt er in onze ogen ook voor dat Rusland en Europa tegenwicht kunnen bieden aan China.

Afrika

Het Afrikaanse continent heeft een enorme economische potentie op het gebied van grondstoffen en potentiele arbeidskracht. Echter, de huidige economische ontwikkelingen laten nog te wensen over. Hierdoor is er een enorme migratiestroom ontstaan richting Europa die onder andere drukt op de Nederlandse welvaart, op onze cultuur en veiligheid. Tevens zien we een groeiende invloed van terroristische en criminele organisaties die de gehele regio destabiliseert.

OPRECHT wil actiever worden om Afrikaanse landen te helpen met hun ontwikkeling. Ons Jumelage-plan biedt daarvoor fantastische mogelijkheden. Hierdoor krijgt Nederland ook weer export kansen waardoor wij onze bedrijven helpen groeien. We willen terughoudend zijn met militair ingrijpen maar voorziet wel dat er behoefte is aan terreurbestrijding op de korte termijn. Wij zien een ontwikkeld en welvarend Afrika als een grote toegevoegde waarde voor Nederland.

Midden Oosten

Deze regio heeft al vele decennia te kampen gehad met oorlogen waardoor er een vluchtelingenstroom op gang is gekomen richting Europa. Dit is zowel negatief voor het Midden Oosten als voor Nederland. De culturele verschillen tussen Nederland en het Midden-Oosten zijn te groot om mensen op grote schaal te integreren in ons land. OPRECHT denkt dan ook dat de sleutel tot succes ligt in het stoppen van militaire interventies in de regio. Opbouwen van economische banden heeft de voorkeur boven het steeds maar weer militair ingrijpen.

Israël

De positie van Israël is cruciaal voor de stabiliteit in deze regio. OPRECHT is in principe pro-Israël maar sluit haar ogen niet voor de minder fraaie zaken. We zouden graag zien dat zij een keer stoppen met het bouwen van nieuwe nederzettingen op de West-bank. Wel hebben we begrip voor hun kwetsbare positie ten opzichte van Iran, Syrië, Saudi-Arabië en Amerika met grote bedreigingen van organisaties als Hamas en Hezbollah. Wij denken dat de oplossing uit de regio zelf moet komen om geaccepteerd te worden door alle betrokken partijen. We juichen vredesbesprekingen met Saudi-Arabië toe. Een sterk Israël is gewenst. Geen BDS.

Turkije

Erdogan heeft de afgelopen jaren zijn grip op het land sterk uitgebreid en heeft laten zien dat hij internationale expansie drang heeft. Tevens deinst hij er niet voor terug om (politieke) invloed uit te oefenen op Nederlandse aangelegenheden. OPRECHT wil dat wij als land duidelijk maken waar we voor staan en dat we niet akkoord gaan met de lange arm van Erdogan in ons land, zoals via Diyanet-preken. Wij staan open voor dialoog en de uitbouw van economische betrekkingen maar dit dient wel wederzijds te zijn.

Latijns Amerika en de Antillen

Dit continent bestaat uit opkomende landen met een groot opwaarts potentieel. De echte economische groei blijft echter steken, de corruptie en drugshandel blijven hoogtij vieren. Eveneens zien we dat China haar invloed snel aan het vergroten is in deze regio. OPRECHT denkt dat ons land erbij gebaat is om handelsovereenkomsten met de grotere landen op dit continent te intensiveren. Wij zijn ons ervan bewust dat er op korte termijn behoefte is aan terreur- en criminaliteitsbestrijding op de Antillen en in Zuid-Amerika. Hiervoor willen wij de presentie van de Nederlandse krijgsmacht op de Antillen uitbreiden.

NAVO

De Nederlandse deelname aan deze militaire alliantie dient volgens OPRECHT nader bekeken te worden. De internationale context is te veel veranderd om de NAVO nog in de huidige vorm in stand te houden. We zien spanningen ontstaan tussen landen binnen de NAVO wegens grote verschillen in beleid per land. We realiseren ons dat we vele militaire afhankelijkheden hebben opgebouwd en deze willen wij niet zomaar verbreken. OPRECHT is een voorstander van een reorganisatie van de NAVO die past in de context van vandaag.

V.N.

De Verenigde Naties is een geldverslindende machine die door de huidige veto structuur de nodige problemen met zich meebrengt. Beslissingen worden niet gebaseerd op een brede consensus maar op de politieke agenda van de grote wereldmachten. Voor veel V.N. projecten is belastinggeld verkwanseld, wat ook aan het binnenland besteed had kunnen worden of teruggegeven had moeten worden aan de belastingbetaler. OPRECHT vraagt zich dan ook af wat de meerwaarde is van de Nederlandse financiële en militaire contributie aan de V.N. De conflicten waarin de V.N. zich heeft gemengd kenmerken zich door een langdurige inzet en weinig garantie tot succes. Een kritische evaluatie over de Nederlandse contributie lijkt ons dan ook passend.