DONATEURWORD LID
#

De Nederlandse Cultuur en (Social) Media

Kunst & Cultuur

De Nederlandse kunst- en cultuursector is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van onze samenleving. Kunst prikkelt, zet aan om onze denkkracht tot onverwachte mogelijkheden en verbindingen te vernieuwen. OPRECHT beschouwt cultuur als een belangrijke uiting van onze geciviliseerde samenleving.

In Nederland doet iedereen mee en heeft iedereen rechten. Maar we hebben ook de verplichting om een steentje bij te dragen aan de samenleving én te werken aan een veilige toekomst en omgeving voor de generaties na ons. Waarbij we ons niet hoeven te schamen voor onze culturele identiteit.

Nederlanders zijn van nature tolerant, maar hier wordt misbruik van gemaakt door mensen en ideologieën die zich weigeren aan te passen. Mensen hierop aanspreken, sterker nog: deze mening ventileren, wordt al snel afgedaan als racisme en discriminatie. OPRECHT is tegen polarisatie en voor verbinding tussen alle mensen in de samenleving. Elk mens heeft daarbij de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie. Voor verbinding is wel nodig dat men allereerst accepteert dat wij allereerst Néderlanders zijn en dat onze wetten en normen en waarden dienen te respecteren.

Cultuur is een hoeksteen van onze samenleving door bij te dragen aan duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en politiek niveau. Doordat de waarde van cultuur niet kan worden gedefinieerd, is het van belang die onzichtbare rol te verankeren in onze maatschappij, omdat kunst en cultuur een onderzoekende en ontwerpende functie heeft in het vernieuwen en versterken van onze samenleving. Onze denkkracht wordt uitgedaagd tot onverwachte mogelijkheden en het leggen van verbindingen. Het zet ons aan tot nadenken en zelfreflectie. Er is altijd een krachtenveld tussen gesubsidieerde cultuur en cultureel ondernemerschap en de vraag wat de waarde is van cultuur. Niet makkelijk te begrijpen cultuur wordt al snel weggezet als niet waardevol omdat het niet doorzien kan worden. Echter, prikkelende uitingen van cultuur kunnen aanzetten tot nadenken en het anders naar dingen kijken.

OPRECHT is voorstander van het zo laagdrempelig toegankelijk maken van kunst en cultuur. Gesubsidieerde instellingen zouden gratis toegang kunnen verlenen, om de burger kennis te laten maken met onze rijke geschiedenis. We mogen trots zijn op onze rijke kunstgeschiedenis in Nederland en OPRECHT vindt het belangrijk dat jongeren zoveel mogelijk kennismaken met die geschiedenis.

Lastig te begrijpen cultuur mag echter niet uit het kunst- en cultuurbeleid verdwijnen, juist omdat deze vorm prikkelt, aanzet tot nadenken en ontwikkeling. Als voorbeeld dient Vincent van Gogh die arm is gestorven. Het is belangrijk dat hiervoor subsidies ter beschikking worden gesteld in plaats van weg te bezuinigen met als reden dat deze vorm van cultuur niet voldoende opbrengsten genereert.

Dezelfde wrijving en onvrede zie je goed terug in de Zwarte Piet-discussie. Binnen 5 jaar is Sinterklaas zijn grote vriend en helper kwijtgeraakt aan een blanke die hem probeert te imiteren door wat roetvegen op zijn gezicht aan te brengen. Zwarte Piet is racistisch wordt er geroepen.  De leden van OPRECHT vinden dit veel te ver en te snel gaan. Niemand van boven de dertig die in Nederland is geboren heeft ooit racistische gedachten bij Zwarte Piet gehad. Dat wordt ons allemaal aangepraat door de kranten, de televisie, de radio en social media. Vele influencers staan bij deze organisaties op de loonlijst. “Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt” is een gezegde dat hierop van toepassing is. Er zijn zelfs voorbeelden te noemen waarbij mensen met van nature een donkere huidskleur niet meer Zwarte Piet mochten spelen. Want dat kwam niet goed over. Dat is absurd.

Andere meningen zijn niet toegestaan en worden al snel de kop ingedrukt met het verwijt dat men een racist is. OPRECHT zal er alles aan doen om dat tij binnen onze samenleving te stoppen of te vertragen.

OPRECHT is verder van mening dat er meer zenders moeten komen die ook dat ándere geluid laten horen dan wat nu bij het gemiddelde praatprogramma te horen is. Er is nu teveel beïnvloeding door MSM. Dit zie je terug aan het weglaten van bepaalde nieuwsberichten, korter aandacht geven aan items of veel onderwerpen een politieke kleur geven door gebruik van sommige woordjes, toepassing van framing, gebruik van filmpjes, etc. Om dit tegen te gaan en het publieke bestel in evenwicht te brengen moeten we de 3 NPO-kanalen evenwichtiger indelen.

Wij willen daarom van NPO1 een links kanaal maken, NPO 2 houden we midden/neutraal, en NPO3 wordt dan meer rechts georiënteerd. Waarbij op elke zender, elke dag, steeds op een wisselend tijdstip, de oppositie-zender (om en om) een uur lang zendtijd krijgt op de ándere zender, zodat mensen ineens dat andere geluid te zien/horen krijgen. Dit helpt wellicht tegen de bubbel-vorming en polarisatie. Hiermee hopen we ook wederzijds begrip voor elkaars standpunten te kweken.

Het budget voor de NPO moet wel naar beneden. Met verschillende commerciële zenders is het overbodig zoveel geld naar de publieke omroep over te maken. De eerstvolgende 10 jaar kan er best elk jaar wat meer bezuinigd worden. Het budget gaat dan in die tijdsspanne omlaag van 850 naar 600 miljoen, dus 25 miljoen per jaar. Er kijken immers steeds minder mensen. Vooral jongeren kijken niet meer, zij zitten meer op YouTube en andere social media. Voor nu moeten er meer subsidies komen voor het rechtse geluid. Er moet een gelijk speelveld worden gecreëerd.