DONATEURWORD LID
#

15 Goede Punten

1. Geen nep-democratie; liever echt draagvlak!

Hardleers

De ambtelijke bureaucratie heeft vele jaren regeltjes omarmt waarvan de houdbaarheidsdatum al lang was verstreken. Daaraan danken wij de toeslagenaffaire waarover het kabinet op 15 januari 2021 is gestruikeld. Ter reparatie wil men nu de wet- en regelgeving herzien en de informatievoorziening (richting Tweede Kamer) verbeteren. Dit lijkt sterk op de goede voornemens waarmee veel voorgaande parlementaire onderzoeken zijn afgesloten. Die onderzoeken volgen elkaar steeds sneller op. Nog nooit zijn er zoveel geweest als in de afgelopen 10 jaar. Blijkbaar is onze overheid een hardleerse organisatie.

Zelfbenoemde beleidsbepalers

In Vrij Nederland van 20 december 2017 schrijven Thijs Boer en Chris Ostendorf: “Als een ijzeren ring omgeven ze het Binnenhof, de talloze (duizenden) belangenorganisaties die ons land rijk is”. Deze belangenorganisaties zijn van velerlei pluimage: bedrijfsleven, onderwijs en cultuur, media, loterijwereld, milieuorganisaties, veiligheid, zorg etc. Al polderend hebben zij de afgelopen decennia veel macht verworven. Bij veel politieke beslissingen hebben ze een dikke vinger in de pap. Vandaar dat er nu wordt geschreven dat de politiek aan een maatschappelijk erosieproces lijdt. Maar al te vaak hebben buitenparlementaire partijen het stuurwiel overgenomen van de politiek. Daarom is het goed te beseffen dat wij vaak op “de politiek” schelden, denkend dat daar de macht schuilt, terwijl de werkelijke macht door anderen wordt uitgeoefend.

Die anderen zijn er niet om de democratie te steunen of de stem van het volk luider te laten klinken. Dan zouden zij zich politiek organiseren of het volk wel bij hun activiteiten betrekken. Het tegendeel is gebeurd: aan de overlegtafels over energie en klimaat is de gewone man zorgvuldig buiten de deur gehouden. Het is zo klaar als een klontje dat het dienen van het eigenbelang doel nummer 1 is van de zelfbenoemde beleidsbepalers.

Politieke grabbeltonnen

Politiek is stuurmanskunst richting toekomst. In die toekomst kijken is onmogelijk. Als surrogaat daarvoor worden soms scenario’s of modellen gemaakt waaraan gerekend wordt. Onze politieke partijen doen dat niet. In géén van de verkiezingsprogramma’s wordt serieus ingegaan op de haalbaarheid en betaalbaarheid van toekomstscenario’s. Veeleer maakt men er zich van af met een aantal goed in het gehoor liggende slogans. Hopende dat het volk toch niet in de gaten heeft dat je met een mooie slogan veel onzin kunt verkopen.

Blijkbaar vinden veel politieke partijen dat zij de burgers op grond van wat bijeengeraapte opvattingen, dogma’s en een uit de jaren 70 van de vorige eeuw stammend geloof in de maakbaarheid van de maatschappij de toekomst in mogen sturen. De toekomst? die máken we toch even; nietwaar?

De verkiezingsprogramma’s lopen over van eisen, wensen en verlangens die vaak heel veel geld kosten. Te betalen door de burgers. Hoeveel? Dat wordt er niet bij verteld. Juist daardoor lezen verstandige mensen die programma’s als politieke grabbeltonnen met daarin een ongesorteerde mengeling van waan en werkelijkheid. De kiezer verdient beter.

Gaten in de verkiezingsprogramma’s

Welke zaken ontbreken er vaak in de verkiezingsprogramma’s? OPRECHT denkt deze 7:

 1. Europa. Wat schieten wij op met het overhevelen van steeds meer bevoegdheden naar de EU? Wat is daarvan de balans tussen (maatschappelijke) kosten en baten?
 2. Van het gas af. De Verenigde Naties tellen 193 leden. In 192 daarvan wordt in het kader van de energietransitie vastgehouden aan, of zelfs gekozen voor (aard)gas. De politieke partijen moeten ons voorrekenen wat wij ermee opschieten om als enige land van het gas af te gaan. Zijn die 192 allemaal onverstandig en wij het enige slimme land ter wereld..?
 3. Vol? Is of komt er een situatie of tijdstip dat ons land “vol” is? Dit is een complexe vraag. De beantwoording ervan is een multidisciplinaire taak en moet methodologisch zeer goed worden voorbereid. Dat is nog nooit gebeurd. Een doorwrocht antwoord zou de kijk op de toekomst van dit land flink kunnen doen veranderen.
 4. Kostencontrole. De kosten van de energietransitie zijn astronomisch. Toch ligt daar geen grondige analyse van nut- en noodzaak/ (maatschappelijke) kosten en baten aan ten grondslag. Voor zowel het totaal van de transitie als op projectniveau moet daar onmiddellijk in worden voorzien. Daar heeft de bevolking recht op en de politiek heeft het nodig voor haar geloofwaardigheid.
 5. Klimaat. Op 25 en 26 januari 2021 is door ons land een klimaattop over klimaatadaptatie belegd. Bij die gelegenheid is door het VN- Bureau voor Klimaatadaptatie te Groningen een claim gelegd van $ 300 miljard. Voor de hele wereld maar wel: JAARLIJKS. De cijfermatige onderbouwing van die claim ontbreekt. Raar is ook dat de doelstellingen worden uitgedrukt in dollars en niet –zoals bij klimaatzaken zou worden verwacht- in graden Celsius. Dit laatste deed staatssecretaris Dijksma in 2016 wél toen zij de Tweede Kamer meldde dat de klimaatwinst van de geruchtmakende Urgenda-zaak 1/22000e van een graad zal zijn.
 6. Buitenspel. De Crisis en herstelwet, de Rijkscoördinatieregeling, het energieakkoord, de klimaatwet, onverhoeds gesloten verdragen, etc. ontnemen het volk de kans en het recht om mee te praten over zijn eigen bestaan. Politiek: leg de inwoners van het dorp Meeden in Groningen (die een overlast veroorzakend windpark in hun achtertuin opgedrongen hebben gekregen) eens uit waarom monddood gemaakt zijn zo fijn voor hen is. Ook de rest van Nederland is zeer benieuwd naar uw antwoord.
 7. Opofferingskosten? De Heer Nijpels treedt op als regisseur van de kostbare klimaat- en energietransitie-operatie. Helaas garandeert hij niet dat de hele operatie geen mega-misinvesteringen zijn. Dat maakt achterdochtig. Daarom moet er een volledige lijst komen van hedendaagse maatschappelijke noden die voor die gigantische bedragen zouden kunnen worden gelenigd. Dan kunnen burgers een afweging maken. Dát is pas politieke transparantie.                 

Democratie of draagvlak

Zowel de parlementaire als buitenparlementaire partijen die ons besturen zoeken legitimatie. Stuk voor stuk snakken zij naar draagvlak onder de bevolking. Logisch want het is de burger die voor hun daden moet betalen. Mijn advies aan deze beleidsbepalers is om bovenstaande vragen zonder voorbehoud en werkelijk controleerbaar ‘waar’ te beantwoorden. De bevolking heeft daar recht op en, wie weet, levert het ook nog enig draagvlak op.

Veel beter is het echter om de democratie ten volle te herstellen. Want voor op échte democratische wijze tot stand gekomen plannen in uitvoering te zetten is een van tevoren gekregen meerderheidsdraagvlak een ‘must’.

Leeuwarden Pieter Lukkes, prof.em.geografie

Februari 2021

 

2. De EU: Waar willen zij naartoe? En wij: Nexit of Hanze 10?

Een Nexit is voorlopig onhaalbaar en niet realistisch. Wij streven liever naar een ‘Hanze10’.

Een Nexit is op korte termijn onhaalbaar. We hebben gezien wat voor chaos de Brexit opleverde, terwijl het Verenigd Koninkrijk haar eigen munt nog had en een eiland is. Een Nexit is nog veel moeilijker. Met dus nóg meer chaos? Willen we dat onszelf aandoen? Nederland is immers een doorvoerland. Ondertussen krijgt Brussel steeds meer macht. Kritische economen zien echter veel pijnpunten waar het flink op mis kan gaan..

Wat gaat dit betekenen? We zitten nu vast aan een transferunie. Welke gevolgen heeft dit voor onze pensioenen? 1400 miljard bedraagt de NL-pot van pensioengeld op dit moment. Een deel – en we weten niet exact hoeveel – zal hoe dan ook bij een crisis ‘verdwijnen’. Dat geld zien we dan niet meer terug. Dit moeten we voorkomen. Kijk ook eens naar de 0% rente waardoor de pensioenfondsen in het nauw zitten. Allemaal maar omdat het geld van Noord naar Zuid blijft stromen.

Wij pleiten daarom voor een ‘Hanze10’; de tien landen die rondom Duitsland liggen, moeten elk een staatssecretaris aanstellen. Deze ‘stasen’ gaan met elkaar onderhandelen om de onderlinge plooien glad te strijken. Hierbij kunnen diverse onderlinge verschillen via uitruil worden vereffend. Op deze manier ontstaat er een stevige basis van landen die samen binnen de EU tégen de overmacht van Duitsland en Frankrijk kunnen stemmen. Zo hebben de kleinere landen meer invloed en kunnen we weer zaken zelf beslissen. Geen centralistisch beleid meer zoals Merkel, Macron en Links het willen, maar een flinke correctie op de plannen van deze ‘grootheden’. We willen op termijn terug naar een soort EEG, waarin de soevereiniteit van de lidstaten altijd blijft bestaan.

Met een Hanze10 ‘pact’ binnen de EU kunnen we dat machtsblok van Frankrijk/Duitsland aan. Rijzende sterren zoals Kurz, Orban en Salvini willen niets anders dan de ‘Brusselse’ motor het zwijgen opleggen. Denk voor Nederland bijv eens aan de puls-vissers; door Frankrijk getorpedeerd.

We moeten gewoon stoppen met de ever closer union. Dit kan alleen door een gezamenlijk optreden van de kleinere landen binnen de EU. Een Nexit komt er de eerstvolgende 10 jaar niet en gaat ook niet werken. Waar we wel naartoe moeten en kúnnen streven is het lamleggen van het desastreuze beleid van de Duitsers en Fransen. Zij genieten te veel macht en invloed. We kunnen dit doorbreken als we samenwerken met de andere kritische landen. Vandaar dat wij een sub-organisatie of samenwerkingsverband als de Hanze10 nastreven! Dit kan er al zijn vanaf eind 2021, veel eerder dus dan een Nexit (zo die ooit al komt). 80% van de Nederlanders zijn nou eenmaal tegen een harde Nexit. Het moet gewoon ánders. Iets slimmers. Hanze 10!

In de media komen daar steeds meer berichten over:

https://opiniez.com/tag/hanze-10/

https://opiniez.com/2019/06/22/een-nieuwe-stap-op-weg-naar-de-transferunie/johannes-vervloed/

https://opiniez.com/2019/10/06/eu-landen-moeten-weer-baas-in-eigen-huis-worden/redactieopiniez/

 

 

3. Demografisch onderzoeken en toekomstvisies. NL in 2050.

Hoe ziet de samenstelling van ons land eruit in 2050 en in 2100? Een eerlijke kijk op de verandering van de samenstelling van onze samenleving is nodig. Ook moeten we realistisch kijken naar de toekomst; waar gaan we heen als natie? Hoe zorgen we dat onze (klein)kinderen hier ook prettig kunnen wonen en werken.

De vraag die belangrijk is maar die niemand stelt is de volgende: zijn wij over enkele decennia nog een autonoom land of zijn we een veredelde provincie? Stevenen we af op een systeem waarin Nederland niet méér is dan een wingewest van de EU? Zoals Groningen dat is voor Nederland…?

Hoe staat het met onze identiteit? Blijft die overeind in de toekomst? Deze staat nu al steeds meer onder druk.

Veel mensen maken zich zorgen om de verzorgingsstaat. Dat is meer dan logisch, al jaren kraakt het aan alle kanten daarin. Eén van de oorzaken hiervan is de continue bevolkingsgroei van ons land. We weten dat onze bevolking groeit door de immigratie en dat we het niet aankunnen. Toch horen we politici zich niet uitlaten over de demografische ontwikkelingen en groei.

De VN is van mening dat er in NL best 25 miljoen mensen kunnen wonen maar als we naar de praktijk kijken is ons land echt al ‘te vol’. Onze infrastructuur kan het nog maar net bolwerken. Jezelf verplaatsen wordt al snel niet zomaar meer een stukje reizen omdat je te vaak of zelfs structureel vaststaat in een file of het OV te vaak slecht werkt. De reistijd neemt toe en gewoon om 18u thuis eten na je werk en in de avond nog wat aan ontspanning kunnen doen, komt zo in het geding. Bijna alle mensen die moeten reizen in de randstad herkennen dit.

OPRECHT vindt het belangrijk het immigratiebeleid goed onder de loep te nemen, om zo een exponentiele bevolkingsgroei tegen te gaan. Nederland moet leefbaar blijven voor alle inwoners.

 

 

4. Kleinere overheid én meer vertrouwen in de burgers

De overheid kan en moet zijn grip op bepaalde sectoren en terreinen verminderen. Wij willen zeker niet dat de overheid ‘verdwijnt’ maar een stapje terug kán echt. Heb meer vertrouwen in de burger! Bovendien is het huidige systeem in de toekomst simpelweg niet meer betaalbaar en houdbaar.

In veel gevallen zijn wij burgers best in staat om dingen zélf op te lossen. Wij kunnen best de verantwoordelijkheid nemen voor onze straat, wijk, dorp en in sommige gevallen de provincie. De beroemde participatiemaatschappij op een positieve manier. De verstikkende bureaucratie en regelzucht die Links over ons heeft gestort slaat echter eigen initiatieven neer. De huidige linkse overheden willen alles controleren, dit etatisme werkt remmend!

Doordat de overheid alle zorgtaken tot zich neemt, leidt dit tot kaalslag of moedeloosheid bij de burgers. Ook neemt de sociale functie af doordat we zelf de zorg overlaten aan anderen. We hoeven niet meer onze familie te helpen. Dit komt voornamelijk doordat de overheid mantelzorgers straft. Een dochter die gaat samenwonen met haar moeder wordt ‘gestraft’ door de overheid.

OPRECHT vindt dat niet normaal, de overheid zou zulke gevallen en mensen nooit mogen straffen. Voor werkende mensen moet de overheid respect hebben. Wij leven nu min of meer als loonslaven van een linksgeoriënteerde overheid. Het mag best iets liberaler. En de overheid zou fors minder geld moeten verkwisten. Daar mag best een Staatssecretaris van Efficiëncy voor komen, die projecten controleert.

Dit alles maar willen aansturen en bedisselen door de overheid brengt ook negatieve economische gevolgen met zich mee. Het gaat een keer mis, en als we critici mogen geloven duurt het niet lang meer of de hele zaak stort in. Er zijn zóveel subsidies. Wat dacht u van de 3200 NGO’s in NL? De overheden lenen zich suf om alles maar te kunnen blijven betalen. Uiteindelijk weten we allemaal wie de rekening kan gaan betalen! Wij de gewone burgers! Terwijl de rijken steeds rijker worden.

We schuiven steeds meer op naar de verhoudingen zoals die er zijn in de VS. Of je hebt het goed óf je hebt het slecht. De middenklasse wordt al decennia uitgehold; lonen stijgen niet of nauwelijks en de belastingdruk neemt alsmaar toe. De overheid móet op bepaalde terreinen zich iets terugtrekken, anders is de verzorgingsstaat in de toekomst niet meer houdbaar. Dit zal betekenen dat de overheid hier en daar iets kleiner wordt. Hierdoor zullen de belastingen ook worden verlaagd. Hetgeen hard nodig is.

Het is te overwegen politici zelf ook te laten ervaren wat de werkende klasse ook ondergaat. Door bijvoorbeeld werkstages undercover. The real thing meemaken. Dus niet als minister of staatssecretaris met een voor aangekondigd bezoek waarbij alles netjes klaargelegd is, met auto met chauffeur. Lonen van bestuurders soms ook naar beneden of andere vormen van bewustwording creëren.

Politici staan te los van de gewone bevolking. Door de slechte prestaties van de overheden krijgen veel burgers een enorm wantrouwen tegen de overheid, hetgeen volkomen begrijpelijk is. Veel mensen gaan bij verkiezingen ook al niet meer stemmen. Dat moet allemaal veranderen!

 

 

5. De overheid te veel macht, méér Ombudsman en Klokkenluidersstichting

De overheid lijkt soms onschendbaar: maken bestuurders fouten dan worden ze gewoon weggepromoveerd. Wij willen meer financiering voor de Nationale Ombudsman en de Stichting Klokkenluiders.

Wij als burgers hebben nauwelijks nog macht tegen onze overheid. Megalomane plannen gaan altijd vóór en dóór. Willen we de overheid wijzen op fouten of tekortkomingen dan moeten we ons door het bijna ondoordringbare oerwoud dat bureaucratie heet heen worstelen. Een individuele burger wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

Bij grove fouten en sterke benadeling van een burger kan deze altijd zijn recht halen bij de rechter. Maar wij hebben geen eerlijke kans tegenover de overheid. De overheid heeft het geld én de middelen om zaken te traineren en ons financieel en op energie uit te roken. Dat heeft de toeslagenaffaire weer eens goed aangetoond..

Dat moet anders. De burger zou het meer moeten kunnen ‘opnemen’ tegen de overheid. Vandaar dat wij het budget voor de Ombudsman sterk willen vergroten. Als we die instantie 20 miljoen extra geven dan kunnen zij veel meer doen. Een telefoontje naar een ambtenaar of overheidsinstelling kan al wonderen verrichten..

Ook willen wij 10 miljoen uittrekken voor de Stichting Klokkenluiders. Het Klokkenluidershuis van de overheid bleek een farce; zij die er zaken aanbrachten, werden soms zelf vervolgd en verre van beschermd. Wij willen dat Klokkenluiders financieel beschermd worden en juridische hulp krijgen.

Beide ideeën geven de burger meer macht om de overheid aan te kunnen pakken. Die moet soms simpelweg een stukje terug haar hok in, zodat de burger meer vrijheid van handelen krijgt.

Door hulp aan beide instanties waar de burger een beroep op kan doen, heeft deze een metgezel in de strijd tegen de overheid. Dit stelt burgers veel beter in staat om de overheid – daar waar nodig – een tik op de vingers te geven.

Bestuurders die structurele of grote fouten maken waar één of meer burgers zwaar de dupe van zijn geworden, mogen niet meer weggepromoveerd worden. In plaats daarvan willen wij dat ze voor enkele jaren juist géén promotie meer krijgen. Dit zal er vaker voor zorgen dat uitwassen van overheidsdienaren voorkomen worden, en ambtenaren in het algemeen nóg netter en eerlijker presteren naar de burger toe.

Neem bijvoorbeeld de penibele situatie van de Groningers door de gaswinning. Ze hebben scheuren in hun huizen en er is instortingsgevaar, maar de overheid traineert en traineert maar. Groningen is blijkbaar slechts een wingewest voor de Randstad. Dat kan écht niet. De overheid toont zich buitengewoon onbetrouwbaar.

Nogmaals: de overheid moet ten dienste staan van de burgers, en hen niet als ‘lastpakken’ of ‘tegenstanders’ zien. Hetzelfde geldt voor de massale bouw van windparken. Dit moet voortaan alleen nog in overleg gebeuren met de lokale bevolking. Zij hebben er immers de lasten van en nauwelijks profijt.

Ook willen we een correctief referendum, maar dat behandelen we in paragraaf 14.

 

 

6. Uitsplitsing Islam en Islamisme (zoals het salafisme).

Er zijn heel veel moslims die gewoon hier werken, leren, meedoen. Dat gaat prima. Natuurlijk moeten we niet onze ogen sluiten voor extremisme. Daarom een onderscheid tussen de gewone Islam en het Salafisme & Wahabisme.

 

 

7. Klimaat en Milieu. Onderscheid maken in benadering van beide.

Klimaat en milieu, veel genoemde termen in de hedendaagse politiek. Vaak ten onrechte worden deze termen door elkaar heen gebruikt. Dit is onjuist, verwarrend en moet beter uitgelegd worden. Aan het milieu kunnen we wél direct iets doen, het klimaat kunnen we echter níet veranderen.

We kunnen simpelweg de aardbol niet veranderen/repareren. De burgers worden door de huidige politiek en mainstream media verkeerd voorgelicht. Het idee dat de mensheid dit wél zou kunnen is ijdele hoop en hoogmoed. Het is ook onwetenschappelijk. Immers wat zou dan de gedroomde ‘gemiddelde temperatuur’ moeten zijn? Daar is geen antwoord op en wetenschappelijk zal die er ook nooit komen.

We kunnen niet zelf het klimaat veranderen. En er is bij lange na nog niet eens goed duidelijk wát het klimaat doet veranderen. CO2 –toename is niet de key-factor. De ‘demonisering’ van CO2 is compleet ongefundeerd. Er zijn veel verschillende factoren die van invloed zijn op het klimaat. Van zonnecycli tot schommelingen van de aarde, en bewegingen in de oceanen of tektonische platen. Niet alle veranderingen zijn slecht. Recente voorbeelden zijn dat er weer een ijs-toename plaatsvindt in Groenland en Antarctica. In Nederland zijn organisaties als Clintel bezig om deze ‘Groene Gekte’ te bestrijden. Ook publiceren met regelmaat Nederlandse ‘klimaatsceptici’ op sites zoals https://www.climategate.nl/ .

Los van de onwaarheden en hoogmoed is de breed uitgedragen verheerlijking van de Energie-Transitie, waarbij dan zoveel mogelijk alles op stroom gaat, technisch en financieel niet haalbaar. De burger wordt een worst voorgehouden die een ramp wordt op allerlei gebieden. In oude huizen in de binnensteden zijn warmtepompen niet of nauwelijks mogelijk. Mensen vergeten ook dat je eerst je huis moet isoleren en ventileren; ook dát kost veel geld. Elektriciteitskabels moeten hiervoor worden opgegraven en aangepast, een klus die niet zomaar is geklaard. Op het eiland Goeree-Overflakkee kost dat bijv al 1 miljard… De rekening komt straks bij de middenklasse terecht. Er zal geen geld meer zijn voor allerlei andere sectoren. Dat interesseert de VVD-ers echter niet, als VNO/NCW maar geld kan verdienen. Alle oude fossiele systemen moeten echter ook nog eens werkend blijven; ze zijn als back-up nodig voor calamiteiten en voor de momenten dat wind- en zonne-energie niet ‘winbaar’ is.

Waar we ons wel op moeten focussen is het milieu. Oftewel onze directe leefomgeving. Het afval moet minder, de verwerking van afval moet schoner en zorgvuldiger. Betere zorg voor natuurgebieden en de herwaardering voor lokale natuur is van belang.

We moeten dus meer inzetten op cradle-to-cradle productie & consumptie en vormen van een circulaire economie. Recyclen moet worden geperfectioneerd. Als overheid zijnde moeten we investeren in dit soort initiatieven. Ondertussen moeten we internationaal regelen dat China geen vrij spel krijgt in vervuilende en milieuvernietigende politiek.

 

 

8. Realisme boven boreaal- & luchtfiets-idealisme.

We willen geen filosofische vergezichten met vage teksten en termen. Gewoon een realistische kijk op de maatschappij. We willen graag samenwerken met allerlei mensen uit de samenleving!

Realisme wordt het toverwoord. Daarbij hoort geen ideologische praat over ‘rassen’.. Geen cryptisch en semantisch taalgebruik als ‘boreaal’, ‘veldslag’, ‘strijd’ , ‘front’, ‘verzetsheld’ en ‘homeopathische verdunning’. We zijn een politieke organisatie die het land willen meebesturen. Vage romans en filosofische ‘uitstapjes’ waarbij er teveel tegenstellingen worden gecreëerd helpen daar op korte termijn niet bij. Wij willen juist verbinden en stappen maken om ons landje te behouden. Het in cordon zetten van de politieke partijen op rechts wijzen we af. Rechts ondermijnt overigens zichzelf ook door de strikte scheiding van liberalen en confessionelen die elkaar bestrijden. Dit moet stoppen. Respect voor elkaar en elkaars denkbeelden is wat we voorstaan.

Het woordje realisme willen we ook terugzien in de Tbs-klinieken. Velen in die sector denken nog iemand te kunnen ‘genezen’ van criminaliteit, ‘bad habits’ en lust. Daders krijgen al snel weer proefverlof, waarna er wéér erge dingen gebeuren, zoals bij Sanne door Michael P. Het leven van een hele familie is verwoest door een experiment. De maatschappij moet gewoon gevrijwaard worden van dergelijke mensen. Burgers moeten veilig kunnen leven, werken, fietsen, wandelen. Recidive-daders moeten sowieso voor de rest van hun leven opgeborgen worden. Onder streng toezicht. De sfeer in de Tbs-klinieken moet ánders. OPRECHT wil een fundamenteel andere kijk en ander gedrag op en in deze inrichtingen.

We willen dus het doordachte zakelijke intellect van Bolkestein mixen met het gelovige pragmatisme van Lubbers. Dat is waar we naar op zoek zijn en wat Nederland nu nodig heeft!

 

 

9. Een partij met echte Democratie en Transparantie in de hele organisatie.

Hoe is het toch mogelijk dat partijen die het woord Democratie in hun naam hebben vaak helemaal niet de burger privé of in de samenleving ware democratie geven? Dat willen wij WEL. Ook organisatorisch is het belangrijk dat we de zaken op orde hebben. De statuten moeten echt een democratische politieke partij laten zien. Voor ieder lid moet duidelijk zijn wat de mogelijkheden bij ons zijn. We willen sowieso geen bestuurders die voor eeuwig blijven plakken.

Kijkend naar de dramatiek rondom Forum voor Democratie achten we het belangrijk dat er normale statuten komen die duidelijk zijn voor onze leden. Geen ambigue teksten die mensen met een kluitje in het riet sturen. Wij vinden het geen must dat er een 2/3 meerderheid aanwezig is en we willen geen bestuurders die voor onbepaalde tijd kunnen blijven zitten.

Hoe onze organisatie er uit moet gaan zien:

 • Een bestuur van 5 personen
 • een Ledenraad, met Beroepenraden
 • Raad van Advies
 • Landelijk Congres voor de OR-bestuurders
 • Comité van Aanbeveling
 • Een financiële afdeling van 2 personen – welke wordt gecontroleerd door een extern bedrijf

In al deze organen moeten bestuurders regelmatig vervangen worden; weer vers bloed.

Voor de beroepenraden willen we ‘gewone mensen’, de ervaringsdeskundigen. Vanaf de werkvloer weten zij het beste wat er speelt, kennen de problemen en vaak ook de oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan verpleegsters, politiemensen, brandweerlieden, onderwijzend personeel, medewerkers in de rechterlijke macht, uitvoerend bestuurders, douaniers, marechaussee, defensiepersoneel. Er moet veel meer geluisterd worden naar de mensen op de werkvloer.

Wij achten het daarom ook belangrijk dat we samenwerken met lokale partijen. Zij weten immers het beste hoe het moet en hoe het eraan toe gaat in de lokale politiek.

Transparantie zal bij OPRECHT hoog in het vaandel staan. Geen incrowd en vriendjespolitiek. We willen tijdig aankondigen welke portefeuilles voor ons belangrijk zijn en wie we voor eventuele bestuurdersposten kunnen en willen leveren. Vooraf onze intenties en wensen bekend maken verschaft duidelijkheid voor de kiezer. We moeten en zullen duidelijk zijn over hoe onze agenda eruit zal zien.

Intern geldt bij ons: We willen zuinig met geld omgaan, en bijvoorbeeld geen hoge bedragen uitgeven aan ‘adviezen’. Politiek is geen zelfverrijking, of het kunnen genieten van veel geld uitgeven..

 

 

10. Ministerie van Geldbesteding: voorkom gegraai en verkwisting!

We willen dat er zuinig en verantwoord omgegaan wordt met belastingopbrengsten en toevertrouwde middelen. Wat moet gelden voor de overheid, doen wij zelf al in onze Partij.

OPRECHT wijst de enorme geldverspilling bij de overheden en het gegraai door bestuurders sterk af. Geld lijkt er maar gewoon ‘te zijn’. Er is echter hard voor gewerkt, daar moet goed mee worden omgegaan. Bovendien vrezen we tijden waarin er veel minder geld aanwezig zal zijn. Insiders in de financiële wereld verwachten een nieuwe crisis, die zelfs nog groter kan worden dan die van 2008. De politiek moet leren zuinig met geld om te gaan. Dat geldt ook voor de vele bestuurders. Zijn die 3200 NGO’s in Nederland overigens wel echt allemaal nodig?

De overheid oogt als een grote, logge organisatie waar nooit geld genoeg is. Continu zijn er lastenverzwaringen. De overheid verzint altijd weer nieuwe dingen om geld uit de burger haar zak te kloppen. Niet voor niets zei Thatcher; ‘’the problem with socialism is that eventually you run out of other people’s money’’. Nooit wordt er eens wat teruggegeven aan de burgers. OPRECHT wil dat de overheid leert MINDER geld uit te geven. Onder ‘liberaal’ Rutte is de quote alleen maar omhoog gegaan! 10 jaar lang!

Om onzinnige bestedingen en budget-overschrijdingen tégen te gaan willen we een Staatssecretaris voor Efficiëncy. Deze persoon moet een departement tot zijn/haar beschikking hebben met echt grote bevoegdheden om allerlei zaken te controleren en te beoordelen. Op voorhand al. Laat grote projecten goed doorgerekend worden en dán pas een definitief akkoord gegeven worden. Budgetoverschrijdingen moeten betaald worden door het desbetreffende ministerie of bestuursorgaan. Bestuurders die geldverkwisten moeten aangepakt worden. Zorg dat zij de eerste 5 jaar geen promotie meer mogen maken; dus niet in een hogere loonschaal terechtkomen. Wellicht voor sommigen gewoon ook puur ontslag en verplicht een jaartje geen functie, dus maar 70% van zijn laatstverdiende salaris, met toevoeging op een zwarte lijst van 'verkwistende bestuurders', zodat er iets aan hen kleeft. Er móeten ergens sancties toegepast worden om het graaien en verkwisten tégen te gaan. Misschien moet er op termijn zelfs een apart Ministerie voor komen; die van "Geldbesteding''. De Rekenkamer wordt daar onderdeel van, die heeft nu te weinig gewicht. 

OPRECHT wil dus het systeem aanpakken waarin bestuurders schandalig veel geld uitgeven en zichzelf soms ook nog verrijken. Wij zelf gaan als partij al zeer prudent met inkomsten om. Dit geldt voor alle geledingen binnen onze partij. Geen excessieve uitgaven. Niet te makkelijk geld besteden. Eerst proberen met vrijwilligers te werken, hun inzet wordt daarom ook zeer gewaardeerd.

Er moet binnen een partij ook een duidelijke controle zijn, waarbij een penningmeester niet eigenhandig allerlei betalingen kan doen. Kas- en boekencontrole moet ondubbelzinnig duidelijk en transparant plaatsvinden. Een kascommissie moet bij controle de facturen en bonnen daadwerkelijk kunnen zíen.

 

 

11. Een stop op immigratie. We gaan voor hulp IN Afrika.

Het continu maar blijven opvangen van migranten is voor onze samenleving met zijn tere sociale cohesie ondoenlijk. Afgelopen jaren zijn jaarlijks 50.000 huizen aan 100.000 immigranten verstrekt. Ten koste van onze eigen inwoners. Onze kinderen wonen soms tot hun 30e op de zolderkamer. Het inwoneraantal van Afrika zal echter nog explosief stijgen, naar meer dan 4 miljard mensen in 2100, dus je kan dit simpelweg niet volhouden. De Dalai Lama en zelfs Hillary Clinton vragen zich af wat wij in Europa aan het doen zijn; het is pure zelfvernietiging. De opvang leidt inmiddels tot grote onvrede, want er zijn dus huizen tekort. Verder kost de immigratie vreselijk veel geld, aan uitkeringen, begeleiding, COA’s, hulp, OM/politie. Vandaar dat wij ons willen inzetten op directe hulp in Afrika. We moeten hen helpen hun eigen vis te gaan vangen; kennis overbrengen dus, zodat Afrikanen niet meer de gevaarlijke oversteek zullen maken naar ons continent waar er op de lange termijn helemaal geen garantie voor een betere toekomst is.

We willen de nadruk leggen op ‘daar’. Ter plaatse is hulp nodig en wij gaan het brengen. De ongebreidelde immigratie helpt niemand. Het ontvangende land zit met de nadelen, de migranten worden er niet bij geholpen en het land waar ze vandaan komen wordt er niet ‘beter’ op.

Het huidige beleid werkt niet, wij willen terug naar het systeem van jumelages/partnersteden, dat in de jaren 70-80 zo populair was, maar dan op landenniveau. Een westers land wordt een ‘vaste vriend’ van een land in Afrika, wisselt uit, en kan 1 op 1 hulp geven. Via de VN is dit veel te lastig. Bovendien kan er met directe banden een ‘wedstrijd’ gehouden worden; wie verleent de beste steun? In dat oude jumelage-systeem waren er veel uitwisselingen op allerlei gebieden tussen de verschillende steden. Zoals van scholen, sportverenigingen, bestuurders, overheidsdiensten en kunst. Men hield werkweken en andere culturele evenementen. Dit kunnen we doortrekken naar landelijk niveau. Dat is dan ook waar we voor pleiten.

Zo werken we buiten de VN om. Die voldoen al lang niet meer als organisatie die adequate hulp geeft en is gevallen voor de grillen van de achteroplopende landen die stemmen uit rancune. Eén op één directe hulp is vele malen beter.

Stel dat wij een jumelage aangaan met Ghana. Wat we dan willen realiseren is een nuttige en zinvolle transitie van kennis omtrent watermanagement, agricultuur, democratie, scholensystemen en andere zinvolle kennis. Natuurlijk is daar geld mee gemoeid, maar een professor van de universiteit van Oxford heeft eens uitgerekend dat je daar ter plaatse 185x meer hulp kan geven dan hier in het westen.

Ook willen wij inzetten op een beleid van demografische bewustwording. Het stimuleren van voorbehoedsmiddelen door deze bijvoorbeeld slechts tegen kostprijs te leveren, in voldoende mate aanwezig, of wellicht daar te plekke fabrieken te bouwen. Ook Afrika moet iets doen aan de explosieve bevolkingsgroei, de wereld kan het simpelweg niet aan. Lever hulp tezamen met hulp bij geboortebeperking, zodat het land echt merkt dan ze er beter van worden.

Het jumelage-systeem dat OPRECHT wil gaan instellen werkt beide kanten op: laat bijvoorbeeld jongeren uit Ghana hier studeren. Uiteindelijk keren ze wel weer terug naar het land van herkomst om daar de opgedane kennis te gebruiken en te investeren in de maatschappij.

Op deze manier omzeil je ook de corruptie; waar steeds geld in de zakken van de verkeerde mensen terecht komen. Dit is en bekend probleem in Afrika. Met hulp, kennis, toezicht, en materialen te zenden bereik je veel meer.

OPRECHT wil in ieder geval NIET naar 18-25 miljoen inwoners voor NL. Het is druk genoeg. We willen alleen nog échte vluchtelingen toelaten, ongeveer 3000-5000 per jaar. Geen migranten meer.

 

 

12. Dringend herstel van onze Defensie!

Defensie beschermt in ons Koninkrijk wat dierbaar, waardevol en belangrijk is. We leven in een snel veranderende wereld waarin dreigingen steeds complexer worden. De internationale bedreiging van Nederlandse belangen, terrorisme, ondermijning en cybercriminaliteit vergt een robuuste, innovatieve en wendbare krijgsmacht, die altijd en overal inzetbaar is binnen de kaders van de grondwettelijk vastgelegde taken .

De staat van onze krijgsmacht is ronduit slecht. OPRECHT wil daarom investeren in onze veiligheid. Dat doen wij door het defensiebudget op te hogen naar 2% van het Bruto Bruto Nationaal Product (BNP). Dat moet in de aankomenden kabinetsperiode al worden gerealiseerd. Ons defensie-apparaat is namelijk niet meer in staat de gevechtskracht te leveren voor haar grondwettelijke taken. We overdrijven niet als we stellen dat we qua kracht bijna terug in 1939 zijn.

OPRECHT wil de krijgsmacht weer op orde krijgen, repareren wat kapot is gemaakt, haar opbouwen en voorbereiden op de toekomst. Er is lang genoeg gepraat over het repareren van onze slagkracht – wij voegen de daad bij het woord en gaan bouwen aan onze belangrijkste verzekeringspolis: een Defensie die robuust, innovatief en slagvaardig is en aan al onze eigen grondwettelijke taken kan voldoen: nu en in de toekomst.

Nederland beschikt over een technologisch hoogwaardige defensie-industrie. Die moet meer betrokken worden bij het versterken en slagvaardiger maken van onze krijgsmacht. Het bedrijfsleven moet meer profiteren van Nederlandse defensie-inspanningen: daardoor vloeit een deel van de defensie-uitgaven weer terug in onze eigen economie.

Het benoemen van politici en topambtenaren zonder veel militaire affiniteit en ervaring bij een vakdepartement als Defensie is telkens een politiek mijnenveld gebleken. De afstand tussen beleidsontwikkeling en militaire inzet is zelfs nog verder vergroot. Het lukt Defensie niet echt volledig een band met de samenleving te realiseren. Een weinig aansprekende niet proactieve houding en een reactieve Public Relations verhindert dat ook. Met de vele duizenden vacatures, kwantitatief maar zeker ook kwalitatief en een failliet personeelsbeleid, moet er iets veranderen.

We hebben een uitgebreide paragraaf geschreven over Defensie. Want een belangrijk deel van onze doelgroep werkt er. Ook zijn er veel veteranen. Die vinden vooral dat de nazorg beter kan. Daar hebben we tevens een stuk over geschreven. 

Meer lezen over ons standpunt over Defensie? Dat kan

 

 

13. Een betere omgang met (huis)dieren!

Het aanwezig zijn van megastallen verdient aandacht. Geef liever boeren de kans om meer ‘biologisch’ te werken en stimuleer dit. Bescherm en help boeren, o.a. met een hogere prijs voor hun goederen. Animal cops weer terug. Hogere straffen voor dierenmishandeling.

We willen het aantrekkelijk maken voor boeren om te stoppen met de megastallen en weer ‘biologisch’ te gaan verbouwen. Elke keer dat we lezen dat er duizenden dieren zijn omgekomen door een brand doet ons zeer. Bovendien vinden we het niet de ‘natuurlijke’ bedoeling van dieren, hoe goed ze het ook kunnen hebben in een stal. Een dier moet niet alleen maar een productie-eenheid zijn.

Dit houdt in dat niet alles in het teken moet blijven staan van de export, maar dat onze agrarische sector zich meer moet focussen op de Nederlandse burger. Waarom zouden wij hier megastallen hebben om Chinezen van melkpoeder te voorzien? We moeten af van het systeem dat boeren teveel inrichten en verbouwen voor winsten en puur voor export het meeste uit dier en grond willen halen. De agrarische sector kan misschien meer dienst doen voor onze eigen bevolking. Liefst biologisch, waar een hogere prijs bij hoort en wat een natuurlijker omgeving geeft aan de dieren. Als de overheid enkele belastingen verlaagt, dan kunnen mensen meer geld uitgeven aan het wat duurdere biologische voedsel. Hier ligt nou net wél een taak voor de overheid.

Een meer ‘dierwaardig’ bestaan voor dieren vinden we belangrijk. Dit geldt zowel voor buiten als binnen; de huisdieren. Daarom willen we de terugkeer van de ‘animal-cops’! Geef iets meer prioriteit aan dierenrechten, en speur dierenmishandeling op. Straf de overtreder. Oók als de dader een allochtoon is…

Er mag ook wel eens nagedacht worden over het plaatsen van al die windmolens waarbij insecten en vogels het loodje leggen. Of over de vissen die verward raken door het vele geluid in de Noordzee. Er moet fors actie ondernomen worden om het bijen- en vlinderbestand weer op orde te krijgen. Leer Nederlanders, inclusief de nieuwe mede-Nederlanders, respect voor dieren te hebben. Winst is niet altijd heilig!

 

 

14. Linkse instituties zoals OM en NPO weer neutraal maken

Het 'linker discourse' overheerst in vele instituties. Dat hoort niet. Overheidsinstellingen moeten een evenwichtige representatie zijn van de Nederlandse bevolking, electoraal gezien. Van de rechterlijke macht is bekend dat veel rechters, OvJ en advocaten Links georiënteerd zijn. Het is nu allemaal D66 en GL.

Ook bij de MSM zijn het overwegend linksen die er werken (net als in het onderwijs). Hierdoor hebben wij geen Trias Politica meer maar een Una Politica. Want het OM spreekt inmiddels geen recht meer maar voert een agenda uit. En de MSM zit op schoot bij de overheid. Wij willen de Trias Politica terug en de MSM en het OM bijvoorbeeld hervormen door:

OM/rechtspraak:

 • instellen jury-rechtspraak, zoals in Amerika
 • elke 3jr krijgt een rechter een evaluatiegesprek, door een commissie die gaat kijken of hij/zij niet te laag gestraft heeft; laat er maar een percentage uitgerekend worden van zijn vonnissen; hoeveel procent van de eis en hoeveel van de wetstrafmaat, vonniste hij. Treinen moeten tegenwoordig immers ook op tijd rijden; dat wordt uitgerekend in een percentage. Dan moet het OM als totaal ook ‘leveren’, bijv 80% van de strafmaat werd toebedeeld, 90% van de eis van OvJ, of zoiets. Noem het een rechtvaardigheids-quotum of iets dergelijks...
 • rechters worden niet meer ''voor het leven benoemd''
 • rechters en OvJ moeten lid zijn van een politieke partij en in een register moet bijgehouden worden of dat percentage nog een afspiegeling is van de samenleving.
 • zwaarder straffen voor geweld tegen hulpverleners. Daar zou een minimumeis voor moeten gelden van bijv 3jr cel, waar rechters nooit onder mogen gaan zitten. Hier slap mee omgaan is de bijl aan de wortel der hulpverlening; mensen gaan dit werk anders niet meer doen...
 • allochtonen niet meer pamperen maar hetzelfde aantal opsporingen/berechtingen halen.
 • OPRECHT wil dat er veel meer aandacht naar de slachtoffers gaat en niet naar de daders.

MSM/NPO:

De NPO is gekleurd en beïnvloedt het Nederlandse volk door:

 • sommige nieuwsberichten weg te laten
 • sommige nieuwsberichten korter aandacht te geven
 • veel items politiek gekleurd weer te geven, door gebruik van bepaalde woordjes, framing, etc.

Om dit tegen te gaan, kunnen we het beste de 3 NPO-kanalen ‘’kleur geven’’: van NPO1 maken we een links kanaal, NPO 2 midden/neutraal, en NPO3 rechts, en dat dan op elke zender elke dag, steeds op een wisselend tijdstip een van de twee andere zenders (om en om) een uur lang zendtijd krijgen, zodat mensen ineens dat andere geluid zien/horen, tegen de bubble-vorming.

Daarbij moet het budget voor de NPO (van ons zuurverdiende belastinggeld!) naar beneden, de eerstvolgende 10 jaar kan er best elk jaar 25 miljoen per jaar méér bezuinigd worden. Het budget gaat dan omlaag van 850 naar 600 miljoen. Er kijken immers steeds minder mensen, vooral jongeren niet meer. Vanaf 2030 kunnen we kijken of we deze trend doorzetten naar bijv 400 miljoen in 2040.

Voor nu: er moeten meer subsidies komen voor het rechtse geluid. Of subsidies moeten beter verdeeld worden tussen het rechtse en linkse geluid. Bijzonder/joods-christelijk onderwijs zal altijd gesteund moeten worden mede daarom. Het is de bakermat van onze westerse wereld met haar normen en waarden.

 

 

15. Gedane bomenkap herstellen; vervangen met nieuwe.

Er zijn heel veel bomen in Nederland gekapt de afgelopen jaren.  Waarvoor weet niemand; daar wordt heel schimmig over gedaan. Burgers zijn boos, want er moest toch minder CO2 in de lucht zijn? Bomen geven rust (de aanblik ervan), en zijn hoeders van vogels en insecten. Geven schaduw en zorgen voor zuurstof in de lucht.

We hebben uitgerekend dat er in de afgelopen 5 jaar ca 6 miljoen bomen zijn gekapt in Nederland, in de eerstvolgende 2 jaar komen daar nog eens 2 miljoen bomen bij. Google en Twitter staan vol met verontwaardigde berichten van burgers. Op een poll antwoordde 93% van de respondenten dat alle bomen ‘terughersteld’ moeten worden; nieuwe bomen er voor in de plaats. We begrijpen totaal niet wat de overheid bewogen heeft grootschalig te kappen. De overheid geeft hier ook geen uitleg over. Velen zeggen dat het gedaan is om de quote van energie uit biomassa te halen, anderen zeggen dat het gedaan is als voorbereiding op 5G, of dat we het europees verplicht zijn i.v.m. Natura2000. Er zijn ook berichten dat het SBB geld heeft opgeleverd. De eerstgenoemde reden lijkt ons het meest waarschijnlijk. We zijn daar totaal verkeerd mee bezig.

Hoe dan ook; de bevolking van Nederland is abject behandeld; we houden van bomen, ze zijn goed voor mens en dier. Hele lanen, bossen, straten zijn nu kaal en verwoest. OPRECHT vindt het belangrijk te investeren in de aanplant van nieuwe bomen en bossen. We willen dat er 5 miljoen bomen geplaatst worden in 5 jaar tijd.

Boeren zouden hierbij kunnen helpen. Voor een vergoeding van 1000 euro per hectare zullen er best boeren bereid zijn een bos te maken op delen van hun landerijen. Laat men kwalitatief hoogwaardige bomen planten, zodat later het hout te gebruiken is voor bouwmaterialen. Hoog boven het bos kunnen windmolens staan (SBB doet dat ook). En ze kunnen zwijnen laten grazen in de bossen en die later aan slagers verkopen. Op deze manier halen boeren op 4 manieren inkomsten van hun land! Daarnaast zal de productie van landbouwgewassen iets afnemen waardoor de boeren en tuinders een beter prijs voor hun producten kunnen ontvangen. Waar betalen we die vergoeding van: uit de bestaande heffing (accijns) op brandstoffen. Het gebruik van brandstoffen vervuilt, dus investeer een deel terug in minder vervuiling. 'De vervuiler betaalt' was het toch? Dan moet de 'verschoner' een deel van dat geld ontvangen.

Belangrijk is dat het vrijwillig gaat en niet onder dwang. Maar wellicht gunt de Nederlandse regering de boeren eindelijk ook eens iets? Dit kan een regeling zijn waar alleen maar sprake is van win-win situaties.