DONATEURWORD LID
#

OPRECHT voor Defensie

Algemeen:

Defensie beschermt in ons Koninkrijk wat dierbaar, waardevol en belangrijk is. We leven in een snel veranderende wereld waarin dreigingen steeds complexer worden. De internationale bedreiging van Nederlandse belangen, terrorisme, ondermijning en cybercriminaliteit vergt een robuuste, innovatieve en wendbare krijgsmacht, die altijd en overal inzetbaar is binnen de kaders van de grondwettelijk vastgelegde taken .

De staat van onze krijgsmacht is ronduit slecht. OPRECHT wil daarom investeren in onze veiligheid. Dat doen wij door het defensiebudget op te hogen naar 2% van het Bruto Bruto Nationaal Product (BNP), dat in de Nederlandse regering de komende kabinetsperiode moet worden gerealiseerd.

In Denemarken en Zweden sluiten regering, parlement en externe experts Meerjarige Defensie Akkoorden, waarin de uitgaven voor Defensie voor meer dan vijf jaren wordt vastgelegd inbegrepen inflatiecorrectie. OPRECHT wil dit goede voorbeeld volgen om zo stabiliteit in de reparatie en opbouw van de krijgsmacht te realiseren.

De huidige Krijgsmacht is niet in staat gebleken de voor de grondwettelijke taken benodigde gevechtskracht te behouden en te vernieuwen. De vele rechtszaken, parlementaire botsingen en de slechte band met het personeel vindt zijn oorzaak in de sluipende aantasting van de drie kernwaarden van behoorlijk bestuur: Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Bekwaamheid.

Het benoemen van politici en topambtenaren zonder veel militaire affiniteit en ervaring bij een vakdepartement als Defensie is telkens een politiek mijnenveld gebleken. De afstand tussen beleidsontwikkeling en militaire inzet is zelfs nog verder vergroot. Het lukt Defensie niet echt volledig een band met de samenleving te realiseren. Een weinig aansprekende niet proactieve houding en een reactieve Public Relations verhindert dat ook. Met de vele duizenden vacatures, kwantitatief maar zeker ook kwalitatief en een failliet personeelsbeleid, moet er iets veranderen.

OPRECHT wil een onafhankelijk “Corporate Governance Comité (CGC)” instellen in relatie tot de succesvolle toepassing van het toezicht op Defensie in Engeland. Wij willen de krijgsmacht weer op orde brengen door te repareren wat kapot gemaakt is en haar daarmee op te bouwen en voor te bereiden op de toekomst.

Nederland beschikt over een technologisch hoogwaardige defensie-industrie. Die moet meer betrokken worden bij het versterken en slagvaardiger maken van onze krijgsmacht. Het bedrijfsleven moet meer profiteren van Nederlandse defensie-inspanningen: daardoor vloeit een deel van de defensie-uitgaven weer terug in onze eigen economie.

 

Uitgediept:

Personeel

De mens staat bij OPRECHT centraal en is beslissend in onze krijgsmacht. De afgelopen jaren heeft veel personeel Defensie verlaten omdat teveel is gestuurd op vertrek in plaats van op het behoud van personeel. De focus ligt nu vaak op materieel terwijl juist de life cycle costs het hoogst zijn. Er is nog niet eens een aanzet om dat laatstgenoemde inzichtelijk te maken. OPRECHT wil dat dit onmiddellijk wordt ingevoerd, want het personeel staat voor ons in woord en daad echt op de eerste plaats.

Het militaire beroep verdient erkenning en waardering door het unieke karakter ervan en de aard van de verantwoordelijkheden en risico’s die het militair zijn met zich meebrengt. OPRECHT wil dat extra in personeel wordt geïnvesteerd: in een modern Bezoldigingshuis dus met een nieuw toelagesysteem, in extra benodigd personeel om de krijgsmacht te laten functioneren zoals de NAVO heeft gevraagd met zware en logistiek zelfstandige brigades en het weer op niveau brengen van de kazernes en leefomstandigheden. Uiteraard moet ook het AOW-gat worden gedicht.

De politieke en ambtelijke top van Defensie staat te ver van de werkvloer. Militaire commandanten moeten weer bepalend zijn voor het beoordelen van militairen en het ingrijpen in hun rechtspositie.

De zorg voor veteranen bespreken wij in een aparte paragraaf.

Materieel

Commandanten zijn verantwoordelijk voor het resultaat van het opleiden, trainen en vormen van hun eenheden. Hiervoor dienen zij zelf te beschikken over modern, en inzetbaar materieel om mee te trainen en om in te zetten, indien dat nodig is. De afgelopen jaren was een groot deel van de krijgsmacht niet inzetbaar omdat dit materieel onvoldoende beschikbaar was. Naast specifiek militair materieel willen wij dat het achterstallig onderhoud aan het vastgoed van Defensie (kazernes en trainingslocaties etc.) wordt aangepakt. Onze militairen verdienen het beste en dat geldt dus ook voor het vastgoed waarin zij wonen en werken.

Informatie gestuurd optreden

De huidige informatietechnologie ‘corrumpeert’ ons. De grote hoeveelheid informatie leidt tot een verlies aan vertrouwen en vervlakking van de kennis. Hierdoor ontstaat angst en traagheid in de organisatie. Allereerst wil OPRECHT dat de krijgsmacht informatiegestuurd optreden conceptueel vastlegt voor de drie grondwettelijke taken. Daarbij willen wij dat de focus primair ligt bij krijgsmachtonderdelen die optreden in eigen land en in NAVO verband: de Landmacht zal samenwerken met Duitsland, de Marine in NAVO verband met België en Engeland en de Luchtmacht in internationaal NAVO verband.

OPRECHT wil ook dat cyber (defensief en offensief) en hybride oorlogsvoering, die veelal plaatsvinden onder het niveau van een gewapend conflict, conceptueel wordt vastgelegd in relatie met de grondwettelijke taken waarbij duidelijk wordt gemaakt dat dit niet een vervanging is van de benodigde slagkracht voor het afschrikken of het beslissend kunnen optreden tegen bedreigingen.

Wij achten het noodzakelijk dat er in nieuwe technologie wordt geïnvesteerd zoals in geavanceerde sensoren en fire control systemen (bijvoorbeeld robotica en drones) voor het opsporen, neutraliseren of uitschakelen van doelen op diverse afstanden voor alle krijgsmachtdelen.

Naar onze mening moeten we ook investeren in Communicatie en Informatietechnologie, door het verbinden van radio’s, computersystemen, netwerken en het gericht gebruik van artificial intelligence om de command en control effectiever te maken op alle afstanden. Het investeren in satellieten is onderwerp van studie, want internationaal is het investeren in bandbreedte ook een alternatief.

Koninklijke Marine

Doordat Nederland als vanouds een zeevarende natie is, liggen grote belangen van ons op zee en moeten wij ervoor zorgen dat onze Koninklijke Marine de aan haar toebedeelde taken nu en in de toekomst goed kan blijven vervullen. Van klassieke bescherming van onze koopvaardij en handelsroutes tot het ruimen van mijnen en van counter drugs operaties tot het vergaren van inlichtingen en de inzet van speciale eenheden: de Marine heeft broodnodig nieuw materieel en personeel nodig.

Wij willen daarom een uitbreiding en vernieuwing van de boven- en onderwatervloot, de Mijnendienst, de luchtverdedigingssystemen, anti ballistische raketverdedigingsmiddelen en onderzeebootbestrijding (drones onderzoek). Hiermee zorgen wij ervoor dat de Marine volledig en zelfstandig en in internationaal verband is toegerust voor haar werk. Verder willen wij dat de grondwettelijke taak van militaire bijstand wordt uitgebreid met de opsporing van milieudelicten op zee.

Koninklijke Landmacht

Ook onze Koninklijke Landmacht heeft helaas te kampen met ernstige personeels- en materieeltekorten. Door verregaande bezuinigingsronden is de ondersteuning van onze gevechtskracht, de zogenoemde combat support en combat service support, ver onder peil geraakt. OPRECHT ziet de reparatie van deze ondersteunende eenheden, inclusief het aanpakken van de personeels- en materieeltekorten, als een van de hoogste prioriteiten voor Defensie. Wij zijn trots op de EOD die Nederland dagelijks veiliger maakt en houdt. Zie ook de alinea over het personeel.

OPRECHT wil investeren in vijf speerpunten:

  • Het verhogen van de strategische mobiliteit over water, door de lucht of via het land
  • Verbonden wapens: brigades moeten qua logistiek, gevechtsondersteuning en manoeuvre zelfstandig kunnen optreden in bondgenootschappelijk verband conform de NAVO eis.
  • Letaliteit: het vervangen van verouderd materieel door nieuwe systemen zoals direct vuur (kanonnen en anti tank geleide raketten), indirect vuur (mortieren, lange afstand artillerie en precisie munitie) en luchtverdediging (kanonnen en raketten). Hierbij zetten wij in op dat 13e en 43e Mechbrigade weer beschikken over een Nederlands tankbataljon, met eigen tanks en personeel in plaats van de geleasede Duitse tanks waar 43 Mechbrig nu mee werkt.
  • Sensoren en doelopsporing (zie informatie gestuurd optreden)
  • Communicatie en Informatietechnologie (zie informatie gestuurd optreden)

Koninklijke Luchtmacht

De geschiedenis leert dat conflicten worden gewonnen op het land, door de partij die luchtoverwicht heeft. Wij investeren daarom in een modern uitgeruste en geoefende Luchtmacht. Naast de klassieke luchtmacht taken: het ondersteunen van de Landmacht, de verdediging van ons luchtruim, het verzamelen van inlichtingen; het uitvoeren van kustwachttaken heeft de luchtmacht een taak in het ondersteunen van de Politie en de Brandweer.

Sensoren en doelopsporing (zie informatie gestuurd optreden)

Communicatie en Informatietechnologie (zie informatie gestuurd optreden)

Onze grondgebonden luchtverdedigingscapaciteit blijft bestaan in een samengestelde eenheid van de Landmacht en Luchtmacht en zal beschikken over gemoderniseerde systemen en een gegarandeerde voorraad raketten, steeds met de laatste software.

Om wereldwijd autonoom op te kunnen treden, wil OPRECHT investeren in onze strategische luchttransportcapaciteit. Onderzocht wordt of Nederland kan participeren in het NAVO C17 project. Met een eigen, moderne medische afvoercapaciteit zorgen wij voor de veiligheid van onze militairen.

Koninklijke Marechaussee

OPRECHT wil dat de Koninklijke Marechaussee wordt versterkt en uitgebreid zodat ze in staat is intensieve grensbewaking uit te voeren om massa-immigratie; grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme een halt toe te roepen.

Veiligheidsbeleid in internationaal verband

Veiligheid is de basis voor een vrije samenleving met zijn welvaart en welzijn. 75 jaar vrijheid is uniek en niet vanzelfsprekend. De NAVO is de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. Onze bondgenootschappelijke verantwoordelijkheden schrijven voor dat wij onze partners bijstaan wanneer zij worden aangevallen, net zoals de geallieerden vochten en sneuvelden voor de vrijheid waaraan wij inmiddels gewend zijn in te leven. Het ophogen van ons defensiebudget naar 2% BNP is niet alleen een morele verplichting naar onze partners, wij zijn het de veiligheid en vrijheid van ons en ons nageslacht ook verplicht.

OPRECHT is tegen een Europees leger en een Europese minister van Defensie. Binnen Europa blijven wij op militair gebied nauw samenwerken met vooral Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. De Verenigde Staten is en blijft een belangrijke partner. Wij willen als autonoom land echter zelf onze soevereiniteit bewaken en zelf beslissen waar en wanneer wij onze krijgsmacht inzetten.

Defensie beschermt wat ons dierbaar, waardevol en belangrijk is.

OPRECHT repareert en bouwt aan een krijgsmacht die nationaal en internationaal weer aan haar grondwettelijke taken en de internationale verplichtingen voldoet.

 

 

Veteranenzorg

Veteranenzorg

De overheid heeft een bijzondere en wettelijke verplichting om de erkenning en waardering voor onze veteranen te bevorderen. De Veteranenzorg moet geschoeid zijn op echte zorg en steun, gekoppeld aan de samenleving. De Veteranenwet is geen symboolwetgeving. Veteranen dienen concrete rechten te kunnen ontlenen aan deze wet.

OPRECHT wil dat veteranen met gezondheidsschade als gevolg van hun inzet volledig worden gecompenseerd. Defensie moet de schadevergoedingsprocedure binnen twee jaren afwikkelen. Het uitgangspunt daarbij is dat Defensie een inspanningsverplichting heeft om dergelijke procedures niet voor de rechter te laten komen.

Naar onze mening moet Defensie gewoon erkennen dat zij een bijzondere zorgplicht heeft voor haar relaties en eventuele nabestaanden van veteranen. Dit moet tot uiting worden gebracht door langslepende kwesties zoals bij de KNIL-veteranen & hun nabestaanden en Dutchbat III af te sluiten door officieel excuses te maken en op maat geboden compensatie te bieden.

Specifiek voor de KNIL-Ambonezen geldt dat de Nederlandse Staat juridisch en moreel verantwoordelijk is voor de wijze waarop zij naar Nederland zijn gehaald en behandeld.

Wat Dutchbat III betreft dient het volgende kabinet binnen een jaar na aantreden een volledig eerherstelprogramma inclusief de compensatie voor de psychische- en reputatieschade te hebben opgezet en uitgevoerd.

De jongere veteranen die met psychische problemen te kampen hebben door deelgenomen te hebben aan gevechtsoperaties zoals in Afghanistan, dienen vroegtijdig te worden gesignaleerd en worden geholpen om te voorkomen dat zij als zorgmijders door het leven moeten gaan. Dit geldt ook voor de oudere Libanonveteranen die nog steeds niet de juiste hulp is geboden.

OPRECHT vindt dat specifiek voor de veteranen en hun nabestaanden een “Veteran & Family Care” programma moet worden opgezet.

Op deze manier kan Defensie weer een aantrekkelijke werkgever worden, waar mensen trots bij kunnen werken.