DONATEURWORD LID
#

De macht van de overheid

OPRECHT is voor een sterkere maar kleinere en transparantere overheid die dichter bij de burgers staat. Onder vorige kabinetten zijn er steeds meer verboden, geboden en regeltjes ontstaan die verstikkend werken. Er is ook sprake geweest van voortdurende schaalvergroting in de semi overheid. In plaats van meer efficiëntie heeft dit in de zorg, onderwijs, politie enzovoort alleen maar geleid tot meer bureaucratie en talloze managementlagen en stroperigheid. Sommige zaken kunnen wellicht weer beter direct door de overheid worden gedaan in plaats van door de semioverheid met haar dik betaalde managementbanen en vriendjespolitieke benoemingen.

Wij willen minder regels en minder soorten belastingen en subsidies. OPRECHT wil af van schaalvergroting. Juist door schaalverkleining kunnen we de overheidsdiensten dichter bij de burger brengen.

De overheid lijkt soms onschendbaar: maken bestuurders fouten dan worden ze gewoon weggepromoveerd. OPRECHT wil meer financiering voor de Nationale Ombudsman en de Stichting Klokkenluiders.

Burgers hebben nauwelijks nog macht tegen onze overheid. Megalomane plannen gaan altijd vóór en dóór. En als we de overheid willen wijzen op fouten of tekortkomingen dan moeten we ons door het bijna ondoordringbare oerwoud van bureaucratie heen worstelen. Een individuele burger wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd. In de omgevingswet wordt wel een vorm van burgerparticipatie opgetuigd, maar dat staat los van individuele klachten van burgers richting de overheid.

Bij grove fouten en sterke benadeling van een burger kan men zogenaamd altijd zijn recht halen bij de rechter. Maar burgers hebben geen eerlijke kans tegenover de overheid. Díe heeft het geld én de middelen om zaken te traineren en de burger financieel af te matten. Dat kan en moet anders. De burger zou het meer moeten kunnen ‘opnemen’ tegen de overheid. Vandaar dat wij het budget voor de Ombudsman sterk willen vergroten. Als we die instantie 20 miljoen euro extra geven dan kan zij veel meer doen. Een telefoontje van de Ombudsman naar een ambtenaar of overheidsinstelling kan al wonderen verrichten. De overheid moet meer de consequenties van haar handelen voelen.

OPRECHT wil 10 miljoen euro uittrekken voor de Stichting Klokkenluiders. Het Klokkenluidershuis van de overheid bleek een farçe. Burgers die er zaken aanbrachten, werden soms zélf vervolgd in plaats van ondersteund. Wij willen dat Klokkenluiders financieel beschermd worden en juridische hulp krijgen. Beide ideeën geeft de burger meer mogelijkheden om de overheid tegengas te kunnen geven.

Bestuurders die structurele of grote fouten maken waar één of meer burgers zwaar de dupe van zijn geworden, mogen niet meer weggepromoveerd worden. In plaats daarvan willen wij dat ze voor enkele jaren juist géén promotie meer krijgen. Dit zal er vaker voor zorgen dat uitwassen van overheidsdienaren voorkomen worden en ambtenaren in het algemeen nóg netter en eerlijker presteren naar de burger toe.

Recente voorbeelden waarbij de burger de dupe is geweest zijn de penibele situatie van de Groningers door de gaswinning en de (zogenaamde) bijstandsfraude. De bevoegde instanties traineren en traineren maar en uiteindelijk komen de verantwoordelijken er zelfs mee weg. De overheid heeft zich van zijn slechtste kant laten zien en heeft zich buitengewoon onbetrouwbaar opgesteld.

OPRECHT is van mening dat het speelveld tussen burgers en de overheid gelijkwaardiger moet. Om de burger directer te betrekken bij de politiek, zijn wij voor gekozen burgemeesters en een districtenstelsel voor de Eerste of Tweede Kamer. Zodat een burger in zijn provincie direct een volksvertegenwoordiger kan aanspreken.

Wij maken ons ernstig zorgen over de lobbycultuur en invloed van grote bedrijven op de politiek in Nederland en in Brussel. Politici op provinciaal, landelijk en EU niveau mogen in de eerste 4 jaar na hun aftreden niet werken bij een instantie of bedrijf waarvoor ze woordvoerder of portefeuille houder waren. Nu krijgt een grote meerderheid van afgetreden politici dikke banen bij dit soort organisaties en dat stimuleert de achterkamertjes politiek en het lobbyisme en heeft een te grote invloed op het beleid.