DONATEURWORD LID
#

Justitie en onze veiligheid

Wij leven in een relatief veilig land vergeleken met veel landen in de wereld. OPRECHT wil dit zo houden en niet afzakken naar een politiestaat. Dit betekent dat Grondrechten van burgers in ere dienen te worden gehouden en tevens de proportionele inzet van de politie mag worden gerespecteerd. De Trias Politica tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht moet worden geëerbiedigd. Er mag niet lichtvaardig – geleid door politieke motieven – worden overgegaan tot het inbreuk maken op het recht op privacy, het recht van vereniging en het recht op demonstreren.

 

Grondrechten

Het recht om te demonstreren ligt verankerd in onze Grondwet. Daar heeft iedere overheidsinstantie zich aan te houden en te respecteren. Optreden tegen (dreigende) ordeverstoringen tijdens demonstraties dienen op proportionele wijze plaats te vinden.

De vrijheid van vereniging is ook een grondrecht. Inbreuken daarop dienen niet via lagere bestuurlijke regelgeving plaats te vinden. Het strafrecht biedt voldoende instrumenten om op te treden tegen verenigingen of leden daarvan die tijdens het uitoefenen van hun hobby of verenigingstaken strafbare feiten plegen. Leden van verenigingen mogen niet te pas en te onpas in hun persoonlijke levenssfeer en bewegingsvrijheid worden aangetast zolang de strafrechter geen onherroepelijke uitspraak heeft gedaan over het wel of niet crimineel zijn van de vereniging zelf.

De overheid dient daarom ook de culturele identiteit en het voortbestaan van specifieke groepen mensen in de samenleving te respecteren. Er mag geen bestuurlijk beleid worden gevoerd om mensen of groepen als het ware uit te laten sterven zolang men zich aan de wet houdt.

Mensen en geloofsrichtingen die een bedreiging vormen voor onze veiligheid en Democratische rechtsstaat zijn hier niet op de goede plek. Daarom is in ons land voor religieus fundamentalisme en nationalistisch en ideologisch fanatisme geen plaats. Niet op scholen, niet in religieuze en openbare gebouwen, niet in de publieke ruimte en niet in ons straatbeeld. En ook niet op internet en sociale media. OPRECHT is daarom voor een verbod op salafistische moskeeën en scholen. Voor salafistische imams is er dus geen plaats meer in ons land.

De Trias Politica dient gehandhaafd blijven; een wetgever mag niet op de plek van een rechter gaan zitten, om zodoende de nuancering, behorend tot de discretionaire bevoegdheid van een rechter, te beknotten.

OPRECHT is van mening dat er enerzijds zwaardere straffen zouden moeten worden opgelegd en anderzijds dat bij ‘first offenders’ de rechter de nuance mag toepassen en een taakstraf afdoende moet kunnen zijn. Het is algemeen bekend dat jongeren die in contact komen met een crimineel milieu door een celstraf vaak recidivisten worden en dat moeten we OPRECHT niet willen.

Veelplegers, ernstige (seksuele) geweldsdelicten en misdrijven tegen kinderen dienen zwaarder te worden gestraft. Een pedofiel die geheel toerekeningsvatbaar met voorbedachte raad een kind verkracht en vermoord dient tot een levenslange gevangenisstraf te worden veroordeeld. TBS’ers zijn niet voor niets onder toezicht gesteld en proefverloven leiden tot gevaarlijke, maatschappelijke situaties. Zeker gezien de huidige staat van TBS-klinieken. OPRECHT is dus tegen een (on)begeleid proefverlof.

Wij vinden tevens dat de politie zichtbaarder mag zijn in de wijken en ook een betere salariëring behoeven, waardoor het beroep aantrekkelijker wordt gemaakt en er een uitbreiding in personeel plaats kan vinden. Al jaren wordt op deze cruciale beschermingstaak bezuinigd. Bewapening van BOA’s alleen is toegestaan als de politieacademie is doorlopen. De cognitieve en psychologische scholing die daarbij komt kijken, is onontbeerlijk voor het omgaan met een wapen in bedreigende situaties.

De politie mag in haar bevoegdheden worden gerespecteerd en tegelijkertijd oog hebben voor burgers die daar moeite mee hebben.

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zij dient dus zoveel mogelijk te zorgen voor een veilige en rechtvaardige samenleving voor ons allen. Dit doet ze door toezicht te houden op organisaties en personen. Deze dienen zich aan de wet te houden en als ze dat niet doen volgt er straf. In de hele westerse wereld en dus ook in Nederland is het hele traject geregeld volgens de beroemde Trias Politica: de wetgevende-, de uitvoerende- en de rechterlijke macht. De Tweede en Eerste Kamer stellen de kaders van de wet, de regering voert uit en de rechter legt de straffen op, meestal aan de hand van jurisprudentie.

Zoals bijna iedereen wel weet was Montesquieu de bedenker van deze machtenscheiding. Hij vond dat de macht niet bij één persoon of één bepaalde groep moest liggen. In zijn tijd lag de macht vaak nog bij adel of alleen de koning. Hij vond dat er drie politieke groeperingen moesten zijn die op elkaar zouden letten. Op zich een zeer goed systeem dat ook vandaag de dag nog steeds werkt, echter inmiddels tot op zekere hoogte. Als de rechterlijke macht overwegend één politieke kleur wordt, dan vervagen de grenzen van die Trias Politica. Dat is precies wat er nu gebeurt.

OPRECHT is van mening dat dat geen wenselijke situatie is. Het risico bestaat dat een rechter zich bewust of onbewust laat leiden door zijn politieke voorkeur. Dat mag niet gebeuren, daar moet een oplossing voor komen. Er mag geen rechtspraak komen op basis van een ‘agenda’.

Inmiddels is de wereld zodanig veranderd dat men zich moet afvragen of de wetgevende macht de kaders niet wat meer moet aantrekken. Met andere woorden, moet de wetgevende macht verlangen dat de strafmaat die een rechter oplegt ook echt hoog genoeg is? Wij vinden van wel. Het is onze overtuiging dat crimineel gedrag zwaarder mag worden bestraft. Onder de streep moet crimineel gedrag voor criminelen niets opleveren. Niet alleen alles inleveren, maar ook zwaar brommen dus, zoals dat vroeger zo mooi heette. Bij kleinere vergrijpen wordt het te vaak afgedaan met een taakstrafje, dat ook nog afgekocht wordt bij de toezichthouder. Dit is buitengewoon onwenselijk.

Ook illegaliteit moet gewoon worden bestraft. Het mag nooit zo zijn dat een illegaal verblijf in Nederland uiteindelijk beloond wordt met een verblijfsstatus. Dat kon vroeger ook niet. Bij deelnemen aan een illegale mogendheid werd toen meteen je Nederlanderschap afgenomen (denk aan het Vreemdelingen Legioen). Tegenwoordig krijg je een huis, inrichtingskosten, ziektekosten en een uitkering nadat je met je man en kinderen naar Syrië ging om deel te nemen aan Islamitische Staat. Straf krijgen en ontneming van je Nederlandse paspoort is volgens OPRECHT dan méér op zijn plaats.

Door de hierboven genoemde praktijken licht te bestraffen kweek je een maatschappij waar die manier van handelen steeds normaler wordt gevonden. Hierdoor neemt het gevoel van rechtvaardigheid steeds meer af in de maatschappij. Met alle neveneffecten van dien: verdere wetteloosheid, verloedering, recht in eigen hand nemen, etc.

Eén van OPRECHT’s standpunten is dat criminaliteit of bedreigingen tegen bepaalde groepen zoals medewerkers die een maatschappelijke functie uitvoeren, en de wat meer kwetsbaren zoals ouderen, kinderen en laaggeletterden, harder dient te worden gestraft. Steeds meer worden zij slachtoffer van misdrijven zoals woningovervallen, babbeltrucs, phishing, of roofovervallen. Wie heeft niet de beelden op zijn netvlies staan van ambulancepersoneel, politieagenten of brandweermensen die zodanig worden lastiggevallen dat zij hun werk niet meer kunnen doen, waardoor ook derden ernstig gevaar lopen?

 

Politie:

Bij stations en in woonwijken en winkelcentra moet meer toezicht komen om het gevoel van veiligheid te verhogen. Criminelen of raddraaiers moeten niet het gevoel krijgen dat ze met hun criminele handelen weg kunnen komen. Dat betekent ook dat er meer geld beschikbaar moet komen voor politie zodat zij hun taken beter kunnen uitvoeren. Aangiftes moeten serieus worden opgenomen en er moet dan ook serieus een vervolg aan gegeven worden door politie en justitie. Dat betekent simpelweg meer personeel om die aangiftes af te handelen, dus meer investeren in deze diensten in plaats van verder bezuinigen.

Er moet serieus bekeken worden of de hervorming van de politie wel een goede zaak was of dat men terug moet naar de basis. OPRECHT wil bijvoorbeeld weer één wijkagent per 1000 inwoners, die ook surveilleert op straat en die aan te spreken is. Preventie is altijd beter dan repressie. Politie op straat moet de regel worden en niet de BOA.

Van OPRECHT mogen politiemensen en militairen bij het woon-werkverkeer hun werkkleding dragen. Dat verhoogt voor de burgers het gevoel van veiligheid op straat.

Veel crimineel gedrag vindt plaats onder invloed van drank en/of drugs. Het komt geregeld voor dat het crimineel handelen daardoor als ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. OPRECHT is van mening dat het juist als verzwaring moet worden meegenomen in de strafmaat. Men kiest bewust voor het gebruik van alcohol of drugs. Gaat men na gebruik ervan achter het stuur van een auto zitten, dan is dat welhaast crimineel. De auto wordt daardoor een dodelijk wapen. Wij vinden dat onacceptabel. De te lage straffen doen geen recht aan de gevoelens van iedereen die een familielid, viend(in), kennis of collega door een drank- of drugsrijder is kwijtgeraakt.